Спеціальність 231 Соціальна робота

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня програма: Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність

Навчальні дисципліни
1 (5) курс:

Бенчмаркінг в соціальній роботі
Менеджмент інновацій в соціальній роботі
Методологія наукових досліджень в соціальній роботі
Міжнародні та національні соціальні проєкти та програми
Міжнародні та національні соціальні проєкти та програми (курсова робота)
Моніторинг та оцінювання соціальних програм та проєктів
Практичний курс іншомовного ділового спілкування
Соціальний супровід клієнтів
Сталий інноваційний розвиток
Тренінгові технології в соціальній роботі
Управління в сфері волонтерської діяльності

Освітній компонент 1 Ф-Каталогу
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу
Освітній компонент 4 Ф-Каталогу
Освітній компонент 5 Ф-Каталогу
Освітній компонент 6 Ф-Каталогу
Каталог вибіркових навчальних дисциплін
Положення про порядок реалізації студентами ФСП права на вільний вибір навчальних дисциплін

2 (6) курс

Переддипломна практика
Робота над магістерською дисертацією