На кафедрі філософії здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальностями 033 Філософія та 231 Соціальна робота

Освітньо-наукова програма Філософія

Освітньо-наукова програма Соціальна робота

Профіль освітньо-наукової програми Філософія

Загальна інформація

Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

Ступінь вищої освіти

Доктор філософії

Кваліфікація в дипломі

Спеціальність – Філософія
Освітня програма – Філософія
Кваліфікація – доктор філософії з філософії

Рівень з НРК

НРК України – 8 рівень
QF-EHEA – третій цикл
ЕQF-LLL – 8 рівень

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом доктору філософії
Освітня складова – 60 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки
Наукова складова – передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертаційної роботи

Наявність акредитації

Акредитується вперше

Передумови

Наявність ступеня магістра або ОКР «спеціаліст»

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До наступної акредитації

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

https://osvita.kpi.ua/033

Мета освітньої програми

Мета освітньої програми відповідає Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки (https://kpi.ua/strategy) і полягає у забезпеченні науково-освітньої підготовки висококваліфікованих, мобільних, конкурентоспроможних професіоналів з філософії, здатних до інтеграції у європейський та світовий освітньо-науковий простір, здатних створювати сучасні наукові знання і впроваджувати їх у дослідженнях та інноваційних технологіях, науково-педагогічній діяльності, професійній практиці для забезпечення сталого розвитку суспільства шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, новітніх наукових досліджень та інноваційних розробок.

Профіль освітньо-наукової програми Соціальна робота

Загальна інформація

Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

Ступінь вищої освіти

Доктор філософії

Кваліфікація в дипломі

Спеціальність – Соціальна робота
Освітня програма – Соціальна робота
Кваліфікація – Кваліфікація – доктор філософії (PhD) з соціальної роботи

Рівень з НРК

НРК України – 8 рівень
QF-EHEA – третій цикл
ЕQF-LLL – 8 рівень

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом доктору філософії
Освітня складова – 60 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки
Наукова складова – передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертаційної роботи

Наявність акредитації

Акредитується вперше

Передумови

Наявність ступеня магістра, ОКР спеціаліста

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До наступної акредитації

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

https://osvita.kpi.ua/231

Мета освітньої програми

Підготовка конкурентоспроможних фахівців, топ менеджерів соціальної сфери, здатних продукувати нові ідеї, здійснювати власні наукові дослідження з урахуванням сучасних викликів трансформаційного суспільства задля превенції соціальних ризиків і розв’язання комплексних проблем науково-інноваційного характеру в галузі соціальної роботи, які спрямовані на зміцнення науково-педагогічного потенціалу України та розвиток соціально здорового суспільства.