Аспірант:
Білоножко Максим Петрович
Тема дисертації:
Рефлексивність людського буття в когнітивних практиках сучасності
Науковий керівник:
Богачев Роман Михайлович

Публікація:
Білоножко М.П. Влияние Георга Фридриха Гегеля на развитие социальных наук.1-а Міжнародна наукова конференція «Гегелівські штудії», присвячена 250-річчю з дня народження Г.В.Ф. Гегеля Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. С.37-39 https://drive.google.com/file/d/1-4ZoYMlno6VjMiO3nZp9sLCNQIaNrWLf/view
Ключові слова:
Людина, суспільство, суспільні відношення, пізнання
Публікація:
Богачев Р.М. Процеси самоорганізації та формування матриці «інакше можливого».
Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – №1 (61). – С.30-36. http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2018/8.pdf
Ключові слова:
Людяність, суспільне відтворення, творчість, організація-самоорганізація, матриця «інакше можливого», знання-пізнання
Публікація:
Богачев Р.М. Архітектоніка сучасного суспільного розвитку крізь творчість. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: «Державне управління» – Київ: ВД «Гельветика», 2018. – Том 29 (68). №1, 2018. – С.1-8. https://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/3.pdf
Ключові слова:
Суспільство, розвиток, людина економічна, людина суспільна, людина-творець, знання-пізнання, мережевість, мережування, мереживо
Публікація:
Новіков Б.В., Богачев Р.М., Бубон Т.В. Творча діяльність як засіб самореалізації особистості у суспільстві. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2022. Вип. 39 (1-3). С. 84-90.
Ключові слова:
творчість, самореалізація особистості, творча діяльність, суспільство
Публікація:
Богачев Р.М. Процеси самоорганізації суспільства та їх перетворені форми. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. №21. С.65-69. http://global-national.in.ua/issue-21-2018
Ключові слова:
розвиток, соціальна система, самоорганізація, трансформація, еліта