Кафедра філософії була заснована в Київському політехнічному інституті в 1958 році.

Професори, доценти та викладачі кафедри викладають філософські дисципліни студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на всіх факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського. Найбільш досвідчені фахівці викладають філософські дисципліни у межах підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (PhD).

При кафедрі існує аспірантура та докторантура.

В 1996 році на базі кафедр філософії, історії України, політології та соціології був створений факультет соціології НТУУ «КПІ».

У 2008 році було створено факультет соціології і права (ФСП).

Починаючи з 2018 року кафедра є випусковою за спеціальністю 231 Соціальна робота.

На кафедрі ведеться інтенсивна наукова робота: щорічно проводяться науково-практичні конференції, методологічні семінари, працюють наукові гуртки.

Телефони кафедри: (044) 204-81-56; (044) 204-92-71

e-mail  кафедри: kafedra_filosofia@ukr.net

поштова адреса: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, 7 корпус, 5 поверх, ауд. 530.

Керівництво кафедри

Завідуючий кафедрою філософії

Кандидат філософських наук, доцент

Богачев Роман Михайлович

З історії кафедри філософії

Кафедра була створена у 1958 році.

У різні роки очільниками кафедри були:

засновник, д.н.ф., проф.

Копнін Павло Васильович

д.ф.н., проф.

Черкасова Софія Іллівна

з 1987 до 2020 д.ф.н., проф

Новіков Борис Володимирович

Кафедра у 1970-ті роки:

Кафедра у 1980-ті роки:

Кафедра у 1990-ті роки:

Кафедра 2009 рік

Новіков Борис Володимирович

доктор філософських наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

“Борис Володимирович є керівником про яких кажуть «керівник від Бога». В ньому вдало поєдналися риси професійного управлінця та щирої людини. Треба сказати, що Борис Володимирович справді опинився на своєму місці. Багатьом відомий вислів Платона з «Держави», який казав, що державою повинні управляти філософи. Борис Володимирович, який як ніхто краще розуміє сутність та природу управління, зміг створити на факультеті соціології ефективну модель підготовки державних управлінців на основі глибокої фундаментальної філософської підготовки.

Борис Володимирович всі роки керівництва факультетом ставився і продовжує ставитись до нього як до своєї власної дитини: плекає, опікується і виховує.

Борису Володимировичу властиві дух новаторства і це не дивно, адже його головною дослідницькою проблематикою є проблема творчості як засобу здійснення гуманізму. Його кредом в житті став відомий вислів У.-С. Моема: «геній – це нормальна людина. Всі інші – відхилення від норми».

Рідко якому декану вдається за короткий період те, що зробив він за 10 років існування факультету. Це: і численний випуск магістрів та спеціалістів, що зайняли гідне місце в різних сферах нашої держави, і відкриття Науково-дослідницького центру прикладної соціології , Технічного центру естетики та дизайну, відкриття спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з філософських наук.

Він створив факультет соціології, який відповідає вимогам часу – вимогам дослідницького університету, в якому навчальний процес тісно пов’язаний з науково-дослідницькою діяльністю.

Без перебільшення можна сказати, що декан факультету соціології Борис Володимирович Новіков є керівником харизматичного типу. Це можуть підтвердити як студенти, так і викладачі факультету. Свідченням надзвичайного управлінського хисту є те, що стратегією факультету, визначеною Борисом Володимировичем, є виховання не тільки фахівців для всіх сфер народного господарства, але й виховання професійних викладачів та науковців, що поповнюють ряди співробітників факультету.

Борис Володимирович зміг створити на факультеті атмосферу традиціоналізму, де кращі традиції кафедр отримують продовження і поширення на факультеті.

Борис Володимирович є унікальним Керівником з погляду відкритості до своїх студентів та співробітників. Він не відмовляє в бесіді жодному   студенту і намагається приділити увагу кожному. При цьому, він тісно співпрацює з студентськими самоврядними організаціями факультету (Студрада, профбюро, НТСА), які традиційно вже стали школою молодих керівників.

Борис Володимирович охоче бере участь у всіх масових заходах, що проводяться на факультеті. Найбільш пам’ятною стала його участь у футбольному матчі викладачів та студентів з нагоди 10-ліття ФС. Його вміла гра на воротах привела до перемоги команду викладачів. Разом з тим його управлінські якості гармонізуються з творчими досягненнями. Адже, декан факультету своїм прикладом показує, що час на дослідницьку роботу викладач повинен знаходити завжди. Свідченням цього є велика кількість статей та монографій, які належать перу Бориса Володимировича.

Треба відзначити, що самовідданість Бориса Володимировича у роботі, його турботу про загальну справу, можна охарактеризувати його фразою, яку він час від часу повторює: «Якщо Батьківщина скаже: «треба», то танки полетять; низько-низько, але – полетять».

А.А. Мельниченко”

Довідник «10 років. Динаміка поступу. Нариси історії факультету соціології
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»», Київ 2008 рік

Кафедру філософії Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» було створено у 1958 році. Від моменту створення дотепер кафедра філософії є загальноуніверситетським підрозділом, який забезпечує викладання дисциплін філософського і соціально-гуманітарного циклу усім здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, формуючи засади ефективного критичного мислення, системності, креативності та когнітивної гнучкості.

Першим завідувачем кафедри став видатний український та російський філософ Павло Васильович Копнін. У історичні часи панування філософії як ідеології велика заслуга П.В. Копніна полягала в тому, що він спромігся досліджувати актуальні на той час проблеми світової філософії, а саме – логіку наукового дослідження. Філософська рефлексія феномену науки не обмежувалась дискурсом про її раціональні основи, а й поширювалась на її етичний та гуманістичний виміри. Для підготовки спеціалістів у галузі політехнічного знання актуальним стала розробка методологічних засобів відтворення наукового дослідження як особливо структурованого логічного процесу.  Творчість і організаційна діяльність П.В. Копніна  справили значний вплив на розвиток філософської думки в Україні. Вкрай потрібно наголосити  на наукові інновації П.В. Копніна, а саме введенням ним в гносеологію та епістемологію  таких категорій, як пізнавальний ідеал, краса, віра, свобода.

З 1959 до 1972 роки кафедрою філософії завідував доктор філос.наук, член-кореспондент АПН СРСР Віталій Іванович Войтко. Під його керуванням панівними напрямами філософських досліджень стали науковий світогляд,  соціально-психологічні проблеми науково-технічного прогресу, взаємозв’язок людини, техніки та суспільства, розробка принципів наукового керівництва розвитком суспільства. В умовах ідеологічної заангажованості суспільства та освіти  покликанням філософії було формування оптимістичного світогляду стосовно науково-технічного прогресу. Від філософів вимагалась професійна чесність та моральна відповідальність. У 1972 році, під час тотальної русифікації української культури та освіти В.І. Войтко видав авторський курс лекцій для студентів технічних вищих закладів «Діалектично-матеріалістична філософія» українською мовою. Це був виклик панівній ідеологічній системі, адже   навчальний підручник надавав можливості філософувати українською мовою, формувати філософський україномовний категоріальний апарат, критично мислити, спираючись на одвічні етнонаціональні цінності та історично-культурні преференції українського народу.

З 1972 по 1987 роки кафедрою філософії завідувала докторка філософських наук, професорка Черкасова Софія Іллівна. Під її керівництво провідними проблемами науково-теоретичних досліджень стали соціалістичне змагання як панівна форма продуктивно-виробничої практики та змагальність як філософсько-антропологічна риса людини.

З 1987 р. по 2020 р. завідувачем кафедри філософії стає знаний український інтелектуал доктор філософських наук, професор, заслужений працівник народної освіті України, член-кореспондент Академії політичних наук України Борис Володимирович Новіков. Перебуваючи з 1996-2013 рр. на посаді декана факультету соціології (нині — факультет соціології і права) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Б.В. Новікову вдалося створити на факультеті соціології ефективну модель підготовки державних управлінців на основі глибокої фундаментальної філософської освіти.

З 2020 року кафедру філософію очолює кандидат філософських наук, доцент Богачев Роман Михайлович, під орудою якого актуалізуються і впроваджуються провідні тренди науково-освітніх практик.