Аспірант:
Москаленко Крістіна Анатоліївна
Тема дисертації:
Становлення чуттєвої культури особистості в сучасних соціокультурних контекстах
Науковий керівник:
Богачев Роман Михайлович

Публікація:
Москаленко К. Утилітарне як принцип конструювання соціально-культурного простору Античності. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 137. С. 233-237. http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=163
Ключові слова:
Античність, антична естетика, естетичний процес, прекрасне, корисне, утилітарне, (не)зацікавленість, чуттєва культура
Публікація:
Москаленко К. В начале было безразличное: «безразличное» Канарского и «чистое бытие» Гегеля как начальные категории эстетики и философии. Місце та роль ідейної спадщини Г.В.Ф. Гегеля в європейській та світовій історії : Матеріали 1-ї наукової конференції “Гегелівські штудії”, присвяченої 250-річчю з дня народження Г.В.Ф. Гегеля. Київ. 19 грудня 2020 р. Київ. Ліра-К. С. 126-131. https://drive.google.com/file/d/1-4ZoYMlno6VjMiO3nZp9sLCNQIaNrWLf/view
Ключові слова:
категорії естетики, філософія, творчість, розвиток, ідеал
Публікація:
Москаленко К. Человеческая чувственная деятельность как движение от рода к индивиду и от индивида к роду. Философия Э.В. Ильенкова и проблема диалектического метода (к 250-летию со дня рождения Гегеля). Коллективная монография. / Под общей ред. д.ф.н. Г.В. Лобастова, д.ф.н. В.В. Возняка, проф. Н.В. Гусевой – Усть-Каменогорск, 2021
Публікація:
Богачев Р.М., Костроміна Г.М., Руденко Т.П. Творчий потенціал особистості у сучасному соціально-культурному просторі: особливості розвитку та реалізації. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2021. Вип. 34 (6). С. 38-47. http://ukr.journal-discourse.com/index.php/ed_2017/article/view/337
Ключові слова:
творчість, творчий потенціал особистості, творче мислення, творча діяльність, соціально-культурний простір
Публікація:
Богачев Р.М. Архітектоніка сучасного суспільного розвитку крізь творчість / Р. М. Богачев // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: «Державне управління» – Київ: ВД «Гельветика», 2018. – Том 29 (68). №1, 2018. – С.1-8. https://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/3.pdf
Ключові слова:
Творчість, поставання людини, добро, істина, краса, корисність, благо, формотворення, культуротворення, свободотворення, ідеал «калокагатії»
Публікація:
Новіков Б.В., Богачев Р.М., Бубон Т.В. Творча діяльність як засіб самореалізації особистості у суспільстві. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2022. Вип. 39 (1-3). С. 84-90.
Ключові слова:
творчість, самореалізація особистості, творча діяльність, суспільство