Наукова школа проф. Новікова Б.В.

На кафедрі існує наукова школа з досліджень філософських аспектів проблеми творчості. Під керівництвом Новікова Б.В. було захищено 3 докторських дисертації, 10 кандидатських. В межах самої школи було здійснено більше 20 кандидатських та докторських захистів.

В межах наукової школи професора Б.В. Новікова опубліковано 65 наукових доробок, зокрема: 1 монографія, 35 статей та 29 тез доповідей.

Ініціативна тема:

Філософія творчості як теоретична основа технологічних і соціальних інновацій (англ.: Philosophy of creativity as a theoretical basis of technological and social innovations) № 0121U113478. Дата реєстрації: 21-10-2021. Мета роботи: Розробка концептуальних засад філософії творчості, що становлять теоретичну основу створення сучасного наукового знання, технологічних і соціальних інновацій.

Кваліфікаційна карта наукової школи:

(завантажити)

Відомості про колектив наукової школи:

(завантажити)

Історичні відомості про наукову школу:
1. Інформація про засновника школи
Засновник школи – Новіков Борис Володимирович, професор кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського, вчене звання – професор, науковий ступінь – доктор філософських наук , Заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент Академії політичних наук України.
З 1987 р. — завідувач кафедри філософії Київського політехнічного інституту (нині — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»).
1996-2013 рр. — декан факультету соціології (нині — факультет соціології і права) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з філософії у НТУУ «КПІ». За цей період здійснив підготовку десяти кандидатів та трьох докторів наук.
2. Інформація про видатних випускників школи:

 • Димитрова Людмила Михайлівна – д.філос.н., проф.
 • Девтеров Ілля Володимирович – д.філос.н., проф., учений, дослідник та інноватор
 • Мельниченко Анатолій Анатолійович – к.філос.н., доцент, проректор з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Дергачов Євген Вікторович, к.філос.н., Начальник юридичного управління КПІ ім. Ігоря Сікорського,
 • Іващенко Ігор Анатолійович, заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції до 26 травня 2021 р., національний публічний діяч
 • Стребкова Юлія Віталіївна є членом Ради експертів з питань протидії дискримінації за ознакою статі Міністерства соціальної політики України; координаторка з питань гендерної освіти Київського інституту гендерних досліджень, з 2008 року – заст. директора з науки та методології Українського центру гендерної освіти при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Маулік Сергій Сергійович, координатор програм у товаристві з доданою відповідальністю «Міжнародний центр інституційного розвитку». Тема канд. дис.: «Державні механізми впровадження соціальних інновацій в контексті забезпечення сталого розвитку». Шифр та назва спеціальності 25.00.02 механізми державного управління. Спецрада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
 • Іщенко Олександр Анатолійович – к.філос.н., директора студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського, випускник ФСП.

На кафедрі функціонує наукова школа «Філософські засади творчості», яка ініційована доктором філософських наук, професором Б.В. Новіковим. Під його безпосереднім керівництвом викладачі кафедри філософії досліджують тему творчості як способу  здійснення гуманізму. В межах цього великого проєкту подальший розвиток отримали такі актуальні напрями філософських досліджень як методологія перетворених форм, феномени інтелігентності та інтелігенції, бюрократії та  управління, протодержавності – державності – постдержавності, відчуження й власності, соціальних  мережевих структур тощо. Доказом затребуваності  розробки таких проблем стала робота спеціалізованої вченої ради К.26.002.21 (2007-2013). Голова професор Б.В. Новіков, вчений секретар доцентка О.В. Романовська (2007-2010), доцентка Т.В. Щириця (2010-2013). За період функціонування спецради науковий ступінь кандидата філософських наук було присуджено понад 25 здобувачам. Серед них проректор з навчальної роботи НТУУ «КПІ» А.А. Мельниченко та завідувач кафедри філософії Р.М. Богачев. Показово, що сферою їхніх наукових інтересів постала ініційована Борисом Володимировичем мало досліджувана у вітчизняній філософії проблема перетворених форм. Це свідчить про  науковий потенціал як членів спеціалізованої вченої ради, так і здобувачів. Проте, через ціннісно-смисловий конфлікт між  науковцями на чолі з Головою ради професором Б.В. Новіковим і тодішнім міністром освіти Д.В. Табачником термін дії Вченої ради не продовжили, хоча за звітній період не було жодних переатестацій кандидатських дисертацій, апеляцій чи колективного рецензування.

Діячі наукової школи впливають на розвиток філософії, науки та вищої освіти в Україні: підготовлено близько 50 докторів і кандидатів філософських наук, науковців, дослідників, освітян, управлінців. Викладацько-професорський склад кафедри бере активну участь у консультуванні та підготовці до захисту докторських і кандидатських дисертацій за різноманітними напрямками філософії. Науковий ступінь доктора філософських наук, а згодом звання професора здобули І.В. Девтеров, І.А. Муратова, М.П. Препотенська, О.М. Рубанець, Л.В. Сторіжко. Зокрема, докторські дисертації, консультантом яких був д.філос.н., професор Б.В. Новіков – І.В. Девтеров (д.філос.н.), І.А. Муратова (д.філос.н.), Т.М. Цимбал (д.філос.н.).

Кандидатські дисертації, які готувалися на кафедрі філософії: А.А. Мельниченко (к.філос.н.), Р.М. Богачев (к.філос.н), О.А. Іщенко (к.філос.н.), Ю.В. Стребкова (к.філос.н.), Р.І. Пашов (к.філос.н.), Т.П. Руденко (к.філос.н.), О.О. Абакумова (к.філос.н.), В.В. Михайленко (к.філос.н.), В.Л. Косенко (к.філос.н.) – науковий керівник доктор філософських наук, професор Б.В. Новіков; О.А. Акімова (к.філос.н.), Г.М. Костроміна (к.філос.н.), Г.А. Нерсесян (к.філос.н.), М.О. Казаков (к.філос.н.), Н.М. Пожарська (к.філос.н.), А.М. Сингаївська (к.філос.н.), Є.В. Дергачов (к.філос.н.) – науковий керівник кандидат філософських наук, доцент А.А. Мельниченко; М.О. Колотило (к.філос.н.), С.Ю. Балакірова (к.філос.н.), І.К. Покуліта (к.філос.н.), О.А. Шаповалова (к.філос.н.), К.В. Мацик (к.філос.н.), О.А. Тургенєва (к.філос.н.) – науковий керівник кандидат філософських наук, професор І.І. Федорова; О. Мелащенко (к.філос.н.), О.Л. Мельник (к.філос.н.), Т.М. Кармадонова (к.філос.н.) – науковий керівник доктор філософських наук, професор О.М. Рубанець; І.В. Виселко (к.філос.н.) – науковий керівник кандидат філософських наук, доцент І.К. Покуліта; Н.В. Анацька (к.філос.н.), О.А. Більовський (к.філос.н.), А.А. Гоцалюк (к.філос.н.) – науковий керівник доктор філософських наук, професор Л.В. Сторіжко; З.В. Кайс, С.С. Ставрояні – науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Т.В. Щириця.

З 2016 р. на кафедрі розпочалася підготовка докторів філософії з галузі знань  03 гуманітарні науки; наукова спеціальність 003 Філософія; освітня спеціальність 003 філософія; освітні та освітньо-наукові програми підготовки PhD 003 Філософія. У 2021 році випускник аспірантури С.В. Алушкін захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії (Phd з філософії) – науковий керівник кандидат філософських наук, доцент О.А. Коваль.

Захисти, які відбулися за період 2017-2021 рр. членами наукової школи дисертацій на здобуття ступеня доктора та кандидата наук, а також доктора філософії:

 

кандидатських/Phd

 • Є. В. Дергачов Трансформація правової свідомості суспільства в контексті забезпечення сталого розвитку (2018 р.)
 • Т.М. Кармадонова Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента (соціально-філософський аналіз) (2018 р.)
 • Г.М. Костроміна Філософська концептуалізація соціального потенціалу знання у векторі сталого розвитку суспільства (2019 р.)
 • С.В. Алушкін Бажання як джерело соціальної активності суб’єкта історії (2021 р.)

докторських/доктор наук

І. А. Муратова Феномен технології в контексті культуротворення (2020 р.)

Традиції наукової школи знаходять свій подальший розвиток у дослідженнях нової генерації аспірантів: Т.В. Бубон – науковий керівник доктор філософських наук, професор Б.В. Новіков; І.Ю. Лобартас, М.П. Білоножко, П.А. Богдан – науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Р.М. Богачев; О.В. Гавва, Чжань На (Китай) – науковий керівник доктор філософських наук, доцент І.А. Муратова; О.В. Терещенко – науковий керівник доктор філософських наук, професор М.П. Препотенська; О.В. Гавва, І.О. Кузнецова – науковий керівник доктор філософських наук, професор О.М. Рубанець; М.В. Курусь – науковий керівник доктор філософських наук, професор Л.В. Сторіжко. Взагалі на кафедрі філософії продовжується підготовка 11 здобувачів 3-го рівня PhD за спеціальністю 033 Філософія.

На кафедрі філософії розроблялися ініціативні теми НДКР з філософії творчості, які представляють певну етапність і спадкоємність розвитку наукової школи:

 1. Дослідження методів розвитку творчої особистості; Держ. реєстр. номер 0107U0000981. (завершено у 2009 р.).

Дослідження методів розвитку творчої особистості: звіт про НДР (заключ.) / НТУУ “КПІ” ; кер. роб. Б. Новіков. – К., 2009. – 119 л. + CD-ROM. – Д/б №2037-ф. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1577

У рамках цієї теми співробітниками кафедри, аспірантами і здобувачами  здійснюються дослідження в напрямку методології активізації творчих здібностей і формування творчої особистості. Проводиться філософська рефлексія різних сторін свідомості й творчості особистості, такі як спостережливість, пам’ять, краса та інші; виявляються глибинні процеси свідомості в ході творчості; встановлюються  зв’язки сутнісних характеристик думки з процесом творчості; механізми синтезу в формуванні моделі явища. На основі виконаних досліджень, узагальнення наявних напрацювань і теоретичних основ формування творчої особистості, розроблено низку особливих методів її розвитку, що знайшло свій прояв у обґрунтуванні комплексної методики навчання, яка включає систему розвитку спостережливості та творчого мислення, а також механізми навчання і покрокового формування стійких знань. Така методика спрямована на розвиток у творчої особистості навичок виявлення присутнього в тексті знання, а не на механічне запам’ятовування тексту, оскільки розроблена методика засадничена врахуванням специфіки когнітивних особливостей сприйняття матеріалу на кожному етапі навчання, що конкретизовано трьома основними блоками.

Використання методики дозволяє виявляти не тільки основну інформацію, але і основне знання, специфіку його осмислення. Результати НДР мають практичне значення для реорганізації системи виховання і освіти на різних рівнях, формування науково-дослідної методології дослідження діяльності дітей і підлітків, студентської молоді та молодих вчених. Впровадження результатів розширює можливості управління людським капіталом і розвитком у суспільстві.

Результати дослідження методів розвитку творчої особистості впроваджено в освітні технології та педагогічну практику на базі Інституту проблем виховання НАПН України за напрямом 19. Соціальна педагогіка та соціальна робота. Методи активізації творчих здібностей і формування творчої особистості; комплексна методика навчання імплементована в соціальні та педагогічні технології виховання особистості, алгоритми соціально-педагогічного супроводу, основні складові конструювання розвивального середовища при участі членів наукової школи і д.пед.н., проф. Т.Ф. Алєксєєнко, координаторки і керівниці дослідження «Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей вимушених переселенців» РК 0118U003106 (2018-2020). Замовник НАПН України, напрям фінансування: 2.1 – фундаментальні дослідження, робота виконана з власної ініціативи за кошти виконавця НДР.

 1. Соціальні аспекти управління сталим розвитком України: державній та регіональний вимір; Держ. реєстр. номер 0111U033184 (завершено у 2012 р.).

Заключний звіт про НДР: Соціальні аспекти управління сталим розвитком України: державний та регіональний виміри : звіт про НДР (заключ.) НТУУ “КПІ” ; кер. роб. А. Мельниченко. К.: 2012. – 226 л. + СD-ROM. + Д/б №2469-п, 221 с., 4 рис., 15 табл., 140 джерел. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/5864

У межах даного дослідження було здійснено розробку та формування супровідного інструменту прийняття управлінських рішень для визначення основних засад сталого розвитку України. Розроблена методологія постійного моніторингу соціальних показників сталого розвитку на загальнодержавному і регіональному рівнях. Запропонована методика вимірювання включає один з найбільш універсальних та оперативних видів соціальної інформації – соціологічну. НДР ґрунтувалась на принципах філософії творчості у поєднанні з масивом первинної інформації статистичного та соціологічного характеру, що дозволило отримати всебічне уявлення про стан досліджуваної проблеми, спираючись на зворотній зв’язок із суспільством, забезпечений використанням соціологічного інструментарію. Результати НДР надані для розробки державних програм, вдосконалення нормативно-правового регулювання соціальної, економічної та екологічної політики.

Розроблену методологію постійного моніторингу соціальних показників і критеріїв сталого розвитку для управління сталим розвитком України на державному та регіональному рівнях за участю проректора з наукової роботи кандидата філософських наук, доцента А.А. Мельниченка використано для подальшого розроблення індикаторів сталого розвитку в рамках комплексної програми «Сталий розвиток», сформованої в КПІ ім. Ігоря Сікорського наказом № 2–62 від 27 квітня 2009 р.

Від соціальних показників та індикаторів сталого розвитку залежить контроль за досягненнями цілей сталого розвитку, керування цим процесом (прийняття рішень), оцінка ефективності засобів, що використовуються, і рівня досягнення поставлених цілей.

 1. Дослідження філософських засад креатосфери та культуротворення. (Державний реєстраційний номер 0117U004509) (завершено у 2020 р.).

У рамках цієї науково-дослідної теми створено методологічне підґрунтя дослідження креатосфери та культуротворення. Результати наукових розробок наукової школи використовуються у навчальному процесі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для підготовки навчально-методичного забезпечення, під час викладання філософських дисциплін, а також реалізуються у навчальному процесі. Впровадженням результатів є також навчальні посібники, підручники, методичні розробки кафедри філософії тощо. Результати НДР впроваджено в розробці освітньо-професійної програми спеціальності «Соціальна робота», а також в таких навчальних матеріалах:

 • Конспект лекцій з грифом „КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Зуєв В.М. та ін. Методи і технології соціальної роботи: Конспект лекцій. Частина І. Теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження методів і технологій соціальної роботи. ‒ К.: 2019. ‒ 128
 • Рубанець О.М. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник для аспірантів третього рівня освітньої підготовки / Рубанець О. М. – К.: НТУУ «КПІ», 2018. – 189 с.
 • Філософські засади наукової діяльності: 1. Науковий світогляд та етична культура науковця. 2. Філософська гносеологія та епістемологія. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за всіма освітньо-науковими програмами всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б. В. Новіков, Р. М. Богачев, Г. М. Костроміна, К. В. Мацик, І. А. Муратова, Т. П. Руденко, І. І. Федорова, Т. В. Щириця. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,47 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 130 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43445
 • Філософські засади наукової діяльності: 1. Науковий світогляд та етична культура науковця. 2. Філософська гносеологія та епістемологія. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б. В. Новіков, Р. М. Богачев, Н. В. Денисенко, М. О. Колотило, Г. М. Костроміна, К. В. Мацик, І. А. Муратова, О. О. Потіщук, О. М. Рубанець, Т. П. Руденко, Т. М. Свідло, І. І. Федорова, Т. В. Щириця. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,24 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 90 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43444
 • О.А. Коваль Соціокультурний розвиток людства: [Електронний ресурс] : Навч. посібник для студ. спеціальності 231 «Соціальна робота» / КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 0,470 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 37 с.
 • Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Філософські основи наукового пізнання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за всіма освітньо-професійними програмами всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Зуєв В. М., Богачев Р. М., Костроміна Г. М., Новіков Б. В., Свідло Т. М., Сторожик М. І. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,864 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 153 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/4387
 • Коваль О.А., Федорова І.І. Практична філософія: конспект лекцій. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для підготовки ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 97 с.
 • Щириця, Т. В. Комунікативна етика [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою Філософія для спеціальності 033 Філософія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Щириця. – Електронні текстові данні (1 файл: 91.81 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 37 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48947

Проведена крос-культурна діагностика творчого мислення жителів мегаполісів урбаністичної локації Франції, Польщі, Болгарії. Досліджено: перформативні практики (І.Федорова); культурні практики (С.Балакірова, Ю.Шевчук); характеристики впровадження соціокультурних проєктів (О. Шаповалова); особливості постравматического синдрому й практичних методик їх подолання у зв’язку зі специфікою соціальної роботи (І. Гераїмчук).

Результати досліджень соціокультурних, освітніх, комунікативних, технологічних, мистецьких вимірів творчості апробовані в доповідях та опублікованих матеріалах міжнародних конференцій, що проведені кафедрою філософії, а також висвітлені в статтях і монографіях представників школи.

 1. Дослідження філософських засад становлення та розвитку кіберпростору як нової соціальної реальності. (Державний реєстраційний номер 0117U004508) (завершено у 2020 р.). Науковий керівник проф. Девтеров І.В. URL: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued6&id=2584

У межах НДР створено навчально-наукову лабораторію інтернетики ФСП НТУ України «КПІ імені Ігоря Сікорського», на базі роботи якої розроблений загально-університетський курс «Інтернетика» для бакалаврського рівня вищої освіти. Наукові та педагогічні напрацювання висвітлені зокрема в монографії І.В. Девтерова «Соціалізація людини в кіберпросторі» (2016 р.) та в навчальному посібнику з грифом МОН України «Освіта і суспільство» (в співавторстві, 2018 р.). За тематикою НДР І.В. Девтеров опонував дисертації: М.М. Брюховецького на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук «Знання як соціально-економічний чинник розвитку інформаційного суспільства» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (2018 р.); Фандєєвої Г.К. на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук «Віртосфера як новий простір формування соціальних ідентичностей» (2019 р.).

 1. Філософія творчості як теоретична основа технологічних і соціальних інновацій (англ.: Philosophy of creativity as a theoretical basis of technological and social innovations) № 0121U113478. Дата реєстрації: 21.10.2021.

Ведеться розробка концептуальних засад філософії творчості як теоретичної основи створення сучасного наукового знання, технологічних і соціальних інновацій; як одного з ефективних теоретико-методологічних інструментів розробки та впровадження на всіх рівнях, включаючи державний, управлінських рішень, що забезпечують людський розвиток як компонент сталого суспільного розвитку.

На базі кафедри у 2001-2016 рр. здійснювала свою діяльність редакція наукового фахового журналу «Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка», в якому викладачі, аспіранти, здобувачі публікували основні результати своїх наукових досліджень. У 2014 р. журнал був включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, в якій індексуються періодичні видання в галузі гуманітарних і соціальних наук. З 2001 р. було видано 48 номерів журналу.

Розробка різних аспектів проблеми творчості також знаходить свій відбиток у таких формах наукової діяльності як Міжнародні науково-практичні конференції. Протягом понад 30 років було підготовлено та проведено 15 конференцій  з проблем творчості  як способу здійснення гуманізму, творчості як корисного здійснення блага через істину у красі. Вийшли друком відповідні матеріали, з якими можна ознайомитись на ресурсі Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Також з початку 2000-х рр.. на кафедрі філософії проводилися Міжнародні науково-практичні конференції з сучасних проблем управління. В останні п’ять років було організовано понад 10 наукових конференцій різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних, всеукраїнських:

 1. Міжнародна науково-практична конференція, приурочена до 60-річчя кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського «Філософська спадщина П.В. Копніна і сучасна філософія» (31 травня 2018 р. м. Київ).
 2. І Міжнародна науково-практична конференція «Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу» (8 листопада 2018 р. м. Київ).
 3. XV Міжнародна науково-практична конференція «Філософські засади креатосфери у контексті творчості» (30 травня 2019 р. м. Київ).
 4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософія і художня культура в хронотопі технічного університету» (12 грудня 2019 р. м. Київ).
 5. X Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника» (18 грудня 2020 р. м. Київ).
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософія і науково-технічна творчість у хронотопі технічного університету» (21 травня 2020 р. м. Київ).
 7. 1-ші «Гегелівські штудії», присвячені 250-річчю з дня народження Г.В.Ф. Гегеля: «Місце та роль ідейної спадщини Г.В.Ф. Гегеля в європейській та світовій історії» (м. Київ, 2 грудня 2020 р.) кафедра філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФСП разом з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, філософський факультет.
 8. XI Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота: виклики сьогодення. Інноваційні соціальні проєкти та волонтерські практики» (25 листопада 2021 р. м. Київ).
 9. Х Глушковські читання: «Історія, сучасний стан та тенденції цифрового розвитку суспільства» (м. Київ, 2 грудня 2021 р.), організатори: кафедра філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФСП, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (факультет комп’ютерних наук та кібернетики); Українська Асоціація Фінтех та інноваційних компаній.
 10. 2-гі Гегелівські штудії: «Вплив гегелівської філософії на розвиток класичної та сучасної теоретичної традиції» (м. Київ, 9 грудня 2021 р.) Організатори: кафедра філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФСП, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, історико-філософський факультет.

Всеукраїнські:

 1. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Людяність творчості як творчість людяності» (25 травня 2017 р.).

За результатами роботи конференцій видані тези доповідей, серед яких:

 1. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Філософія у вимірах ХХІ століття» / 26 травня, Київ. – 2016 / Укладачі: А.А. Мельниченко, Б.В. Новіков, І.І. Федорова, І.В. Виселко. – Київ.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016. – 120 с.
 2. Людяність творчості як творчість людяності: Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Мельниченко А.А., Покуліта І.К., Шевчук Ю.А. / – К.: КПІ ім.. Ігоря Сікорського. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 245 с.
 3. Філософська спадщина П.В. Копніна і сучасна філософія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 60-річчя кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського (31 травня 2018 р., м. Київ) / Укладачі: Казаков М.А., Колотило М.О., Новіков Б.В. – К.: ТОВ НВП «Ітерсервіс», 2018. – 146с.
 4. Світові конфлікти у ХХІ столітті: філософська рефлексія соціальних, економічних, екологічних, політичних та релігійних аспектів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Покулита І.К., Казаков М.А. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. – 145 с.
 5. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу» (8 листопада 2018 р., м. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, О.В. Гавва, С.В. Алушкін – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». – 144 с.
 6. Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах (28 березня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Гавва О.В., Казаков М.А., Колотило М. О., Новіков Б.В., Покуліта І.К. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. – 217 с.
 7. Філософські засади креатосфери у контексті творчості: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б. В., Покулита І. К., Гавва О. В. К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. – 229 с.
 8. Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника: Матеріали Десятої Міжнародної науково-практичної конференції (18 грудня 2020 року, м. Київ). / Укладачі: Богачев Р.М., Тесленко В.В., Покулита І.К., Колотило М.О., Зуєв В.М. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 266 с.
 9. Місце та роль ідейної спадщини Г.В.Ф. Гегеля в європейській та світовій історії: Матеріали 1-ї наукової конференції «Гегелівські штудії», присвяченої 250-річчю з дня народження Г.В.Ф. Гегеля. Київ. 19 грудня 2020 р. / укладачі: Богачев Р. М., Гавва О. В., Піхорович В. Д. Київ: Лира-К, 2021. 200 с.
 10. Вплив гегелівської філософії на розвиток класичної та сучасної теоретичної традиції: Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Гегелівські штудії». Київ, 9 грудня 2021 р. / укладачі: Р.М. Богачев, В.Д. Піхорович, А.Ю. Самарський, М.І. Сторожик. Київ, 2021. 188 с.

З матеріалами міжнародних конференцій з філософських засад творчості можна ознайомитися за посиланням.

Публікаційна активність науково-педагогічних працівників кафедри філософії:

 • Б.В. Новіков, доктор філософських наук, професор, автор понад 300 публикацій, з них 13 монографій, підручників, навчальних посібників, серед яких:
 • Новиков Б.В. Творчество и философия. — К.: Политиздат, 1989. — 193 с.
 • Новиков Б. В. О гуманизме и антигуманизме: монография. — К., 2001.
 • Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму: монографія — К.: НТУУ «КПІ», 2006. — 308 с.
 • Новиков Б. В. Свобода как жизнь понимающая: Сб. статей. — К.: ТП-Прес, 2008. — 376c.
  Новиков Б.В. Отчуждение: монография. — К., 2009.
 • Девтеров І.В. Соціалізація людини в кіберпросторі. Монографія. – Київ, 2012 р. – 356 с.
 • Рубанець О.М. Інформаційне суспільство: когнітивний креатив постнекласичних досліджень: монографія /О.М. Рубанець – К.: Видавець ПАРАПАН, 2006 – 419 с.
 • Рубанець О.М. Філософські проблеми наукового пізнання: навч. Посібник для студентів ВНЗ / О.М. Рубанець. – Суми: Університетська книга, 2013. – 228 с.
 • Сторіжко Л.В. Людина в психоаналізі: філософська інтерпретація проблеми несвідомого. Монографія. – К.: НТУУ “КПІ”, 2005. – 302 с.
 • Сторіжко Л.В. Історія філософії. Навчальний посібник з грифом МОН України (лист від 25 вересня 2012 р. №1/11-14963).– Київ, Фенікс,   – 160 с.

Наукові монографії та підручники, які вийшли за період 2017-2022 рр.:

 1. Муратова І. А. Технологія: універсалізація та уніфікація соціального буття. Монографія. – Київ: Міленіум, 2019. – 352 с.
 2. Абакумова, О. О. (2021) Феномен дистанційної освіти. Монографія / Під. заг. ред. А.А. Мельниченка. К.: ВД «АртЕк». 212 с.
 3. Освіта і суспільство: Навч. посіб. / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров та ін.; Гриф МОН України. Уклад.: І.В. Девтеров, Т.В. Девтерова ; Рада ректорів Київського вузівського центру. – Київ, 2018.
 4. Леонід Подолянко. «Філософія свідомості». /Електронний ресурс/. Paplisher – LAP LAMBERT Academic Publishing –  – 225 с. (монографія)
 5. Леонід Подолянко. «Філософія свободи: класика і сучасність». /Електронний ресурс/. Paplisher – LAP LAMBERT Academic Publishing – – 2018. – 361с. (монографія).
 6. Леонід Подолянко. Філософія політики: соціал-демократія в історії України /Електронний ресурс/. Paplisher – LAP LAMBERT Academic Publishing – – 209с. (монографія).
 7. Препотенська М. П. Homo Urbanus: феномен людини мегаполісу: Монографія (друге доповнене видання). – К.: Інтерсервіс, 2020. – 444 с.
 8. Geraimchuk I. M. (2018). Theory of Creative Process: Structure of Mind (Intellect). Holistic Intellect. From Holistic Ecstasy and Holistic Insight to Holistic Thought. How Holistic Brain Works. ‒ Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing (International Book Market Service LTD, member of OmniScriptum Publishing Group), ‒ 226 p. ‒ ISBN 978-613-9-97469-63. (монографія).
 9. Навчальний посібник: з грифом «Рекомендовано вченою радою факультету соціології і права» Коваль О. А., Федорова І. І. Практична філософія: конспект лекцій. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для підготовки ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 97 с.
 10. Соціальна філософія: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Б. В. Новіков,Т. П. Руденко, Т. М. Свідло, Г. М. Костроміна. – Електронні текстові дані (1 файл: 214,27 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 105 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25442
 11. Рубанець О.М. Теорія пізнання та способи обробки інформації: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 66 с. Електронне мережне навчальне видання. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 25.06.2018 р.).
 12. Рубанець О.М. Філософські проблеми наукового пізнання. Навчальний посібник з грифом МОН України. 2-ге вид. стер. Суми: Університетська книга, 2022. – 229 с. ISBN 978-966-680-703-1. 13,3 друк. арк.
 13. Рубанець О. М. Когнітивна сфера суспільства і людини: інформація, ментальність, ідентичність : монографія. Суми: Університетська книга, 2022. 550 с. ISBN 978-617-521-007-9.    31,97 друк. арк.
 14. Коваль О.А. Соціокультурний розвиток людства: [Електронний ресурс] : Навч. посібник для студ. спеціальності 231 «Соціальна робота» / КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 0,470 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 37 с.
 15. Щириця, Т. В. Комунікативна етика [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою Філософія для спеціальності 033 Філософія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Щириця. – Електронні текстові данні (1 файл: 91.81 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 37 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48947

 

Наукові статті опубліковані:

 • у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science;
 1. Kazakov Mstislav (2017). Introspection and Materialism. PHILOSOPHY AND COSMOLOGY-FILOSOFIYA I KOSMOLOGIYA, 18, 138-152.
 2. Olena Akimova, Anna Ishchenko, Anatolii Melnychenko. Evaluation of Good Governance Principles Implementation Using Polling Data. Journal of Public Administration and Governance. 9 (4), 237-247.
 3. Alushkin, S.V. (2019). Material basis of ethical attitude towards desire in ancient eastern religious and philosophical systems. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16, р. 171-182. Web of Science.
 4. Kolotylo, M. O., Pokulyta, I. K. (2021, March). Media technologies and virtual practices in creative approaches to educational training of a social worker. Journal of Physics: Conference Series, 1840, No. 1, p. 012055. IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012055 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012055/pdf Scopus.
 5. Muratova I. Kolodii I., Kostolovych T., Kolomiiets T., Tsoi M. (2021). Ensuring quality control of educational activities of higher educational institutions. Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3B, p.292-300. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1549p.292-300 Web of Science.
 6. Muratova I. (2021). The management of technology transfer and its impact on business activity and financial security in developing countries / Y. Bocharova, M. Kokhan, L. Yastrubetska, I. Muratova, Y. Ishchuk, V. Kuliavets. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 11/02-XXIV, Р. 204-210. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/PDF/110224.pdf Web of Science.
 7. Storizhko Liudmyla . Innovative teaching technologis in postmodern education: foreign and 1Domestic Exsperien. 2022.
 • належать до переліку наукових фахових видань України (категорій «А» та «Б») та/або у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР:
 1. Anatska N. (2021). Philosophical reflection on the development of ecological knowledge from the renaissance era to positivism. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). VOL 1, No 73, ст. 41-46. Copernicus.
 2. Bogachev R., Zuiev V., Kostromina A., Svidlo T., Storozhyk M. (2021). The Spiritual Heritage of Middle Eastern Thinkers of the Middle Ages as a Prologue to the Middle East Renaissance. The scientific heritage, 76 (76). Vol. 2. Budapest, P.59-62. Index Copernicus International (ICI).
 3. Kostromina H., Svidlo T., Shkolyar L. (2021). Creative potential of personality: main mechanisms of development. Освітній дискурс: збірник наукових праць, Випуск 31 (2-3). С. 39-46. (Фах Б.).
 4. Muratova I. (2020). Про сутність технології в контексті міркувань Гайдеґґера. Sciences of Europe. 48 (48). Vol. 5. P. 60-64. Copernicus.
 5. Tereshchenko O.V. (2020). Cultural value of the literature translation in migrant integration processes. ScienceRise, PUBLISHER «Scientific Route», Tallinn, Estonia, No. 1, P. 66–70. Copernicus.
 6. Zhan Na (2021). The changing process of women’s social status in chinese history and its influence on literary works. European philosophical and historical discourse. Vol. 7 (3), р.101-106. DOI: 10.46340/ephd.2021.7.3.13 Copernicus.
 7. Анацька Н. В., Новіков Б.В., Свідло Т.М. (2021). Етика соціальної роботи: первинний етап. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 81. С. 9-13. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35250.
 8. Денисенко Н.В., Щириця Т.В. Соціальна етика: теоретичний і практичний аспекти парадигмальних змін // С Мультиверсум. Філософський альманах. 2021. Випуск 2 (174). Том 2. –. 47 – 69. (Фах Б.) http://multiversum.com.ua/index.php/journal/article/view/467/414 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48268.
 9. Зуєв В.М., Новіков Б.В., Сторожик М.І. (2021). Соціальна проблема як континуанта соціального забезпечення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 80, Том 1, С. 103-108.
 10. Коваль О.А., Алушкін С.В. (2018). Становлення філософської концепції бажання в контексті вирішення психофізичної проблеми. Актуальні проблеми філософії та соціології, 21, с. 38-41. (Фах Б.).
 11. Костроміна Г. (2021). Соціальні метаморфози знання у західноєвропейському середньовічному суспільстві: інженерні знання. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Випуск 35.
 12. Муратова І.А. (2017). Технологія як предмет соціально-філософського дослідження. Актуальні проблеми філософії та соціології. № 17. С. 105-109. (Фах Б.).
 13. Новіков Б.В., Руденко Т.П., Костроміна Г.М. Творче мислення студентів як стратегічна мета університетської освіти. Освітній дискурс: збірник наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. ТОВ “Науково-інформаційне агентство Наука-технології-інформація”. Вип. 32 (4). 2021. С. 26-35. (фах.).
 14. Сторіжко Л.В. Філософські основи гуманістичного вчення про особистість. Znanstvena mizel // 2018. -№19, 2018.-P.49-53. znanstvena-journal.com/ru/journal/.
 15. Сторижко Л.В. Гештальт как философия жизни. «Modern scientific researches» // Выпуск №12, 2020. (Беларусь, Copernicus, GScholar).
 16. Сторіжко Л.В. Теоретичні основи соціального психоаналізу. «Діоген», т.28 (1), Велико-Тирново, 2020.-С. 41-54.
 17. Сторіжко Л.В. Несвідоме. «Енциклопедія Сучасної України», т.23, с.197-198. К., 2021.
 18. Цимбал Т. (2017). Проблема ідентичності в контексті міграційних викликів гібридної війни. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Культурологія. Вип. 18, С. 210. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_47.

Діячі наукової школи працюють на різних кафедрах ФСП і адміністративних посадах КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладають не лише в Київській політехніці, але і в інших ЗВО: НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київському національному університеті будівництва і архітектури, Криворізькому національному університеті.

Представники наукової школи увійшли до керівного складу КПІ ім. Ігоря Сікорського на різних управлінських рівнях і займають нині керівні посади в Університеті, впроваджуючи традиції НШ у своїй освітній та організаційній роботі. Зокрема, А.А. Мельниченко к.філос.н., доцент – проректор з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, засновник, перший директор та науковий керівник Науково-дослідницького центру прикладної соціології «Соціоплюс» https://kpi.ua/kpi_socioplus, керівник багатьох науково-дослідницьких робіт, вчений секретар НТУУ «КПІ», https://scholar.google.com.ua/citations?user=-jEKsZQAAAAJ&hl=en; Іщенко О. А., к.філос.н., – директор студмістечка, член адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського; Акімова О.А. к.філос.наук, доцент – в.о. декана факультету соціології і права; Богачев Р.М., к.філос.н., доцент, – завідувач кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Представники наукової школи, а також професорсько-викладацький склад кафедри беруть участь у реалізації інноваційних проєктів, імплементують теоретичні досягнення і розробки НШ в практичній суспільно-політичній, управлінській, організаційній, освітній та ін. діяльності. Так, Іващенко І.А., заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції до 26 травня 2021 р., національний публічний діяч.

Стребкова Ю.В. (к.філос.н., доц.) впроваджує результати НДР НШ в експертній діяльності, працюючи в складі:

–     Ради експертів з питань протидії дискримінації за ознакою статі Міністерства соціальної політики України. Положення про експертну раду з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України №376 від 11.04.2016 р. (Листи від мінсоцполітики як профільного міністерства).; Лист МОН; № 10084/0/2-19/49; Дата 27.05.2019; термін роботи: з 2015 по теперішній час. https://www.msp.gov.ua/documents/5640.html https://www.msp.gov.ua/news/15631.html?PrintVersio.

 • Робочої групи з питань політики гендерної рівності та антидискримінації в освіті Міністерства освіти і науки України. (наказ МОН №1007 від 06.10.2015 до 2018 року, листи Міністерства освіти і науки України від № 09-8/11/18, 29.11.2018 р. (Лист запрошення); Лист МОН; № 1/9-726; Дата 28.11.2018).
 • Робочої групи “Напрацювання комплексних змін до законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” при Комітеті ВРУ з питань прав людини, національних меншин та міжнародних відносин. Верховна Рада України. З 15 листопада 2015 до 2018. Учасниця секції «Опрацювання гендерної термінології».
 • Є координаторкою з питань гендерної освіти Київського інституту гендерних досліджень, з 2008 року – заст. директора з науки та методології Українського центру гендерної освіти при КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Серед фахівців Науково-дослідницького центру прикладної соціології «Соціоплюс» є випускники кафедри філософії та наукової школи: О.А. Акімова, А.М. Іщенко (https://kpi.ua/908-6 ), які залучені до повного циклу досліджень і постійного навчання працівників (курси підвищення кваліфікації).

Колотило Мар’яна Олексіївна, к.філос.н., доц., молодий вчений, є експертом з акредитації освітніх програм за спеціальністю 033 – філософія; (затверджено НАЗЯВО 23.12.2019 р., протокол № 17).

Щодо освітньої діяльності креативність викладачів кафедри філософії віднаходить також свою реалізацію у створенні наукових гуртків за інтересами студентів: «Економічно філософський гурток» (Наказ про створення 1-180 від 17.06.2015. Науковий керівник – ст. викл. Піхорович В.Д.); «Соціокультурне проєктування» (Наказ про створення 1-95 від 26.03.2014. Науковий керівник – проф. Федорова І.І.); Гурток соціогуманітарного спрямування «Проєктні технології та волонтерська діяльність у соціальній роботі» (Наказ про створення – 1-264 від 01.09.2020 р. Науковий керівник – доцент Мацик К.В.); Науковий гурток «Соціальна робота» (Ініціативно сформований проф. Тесленком В.В.); Гурток соціогуманітарного спрямування «Зелена соціальна робота, соціальна інженерія та сталий розвиток» (Ініціативно сформований викл. Петрова С.О.).

Потрібно також згадати, що на початку 2000-них декілька років на кафедрі працювала Школа Лідерства для студентів й аспірантів КПІ. М.П.Препотенська, докторка філософських наук, професорка, яка ініціювала створення даної школи, разом із психологом і музикантом Олександром Тарасовим проводили заняття, які були свого часу дуже популярні серед молоді КПІ (до 200 відвідувачів на курс). У свою чергу, напрацювання наукової школи кафедри філософії впроваджуються в педагогічній діяльності аспірантами і випускниками кафедри і на рівні загально-освітніх навчальних закладів. Зокрема, в програмах, методиці викладання і навчання альтернативної київської школи «Центр розвитку та підтримки сімейної освіти NewTone» (https://kyivmaps.com/ua/places/newtone-centr-rozvitku-ta-pidtrimki-simejnoi-osviti https://www.facebook.com/NewTone.school/.

Наукова співпраця та міжнародне наукове співробітництво

Міжнародна діяльність кафедри філософії має різноаспектний характер та спрямована на встановлення і розвиток міжнародних зв’язків, а також міжнародного співробітництва в науково-практичній, освітянській, соціогуманітарній та інших царинах щодо формування кола зарубіжних партнерів, створення умов для співробітництва з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, міжнародними організаціями задля забезпечення доступу до інформаційних джерел з питань запровадження світового досвіду в сфері організації науково-практичної та освітньої роботи і висвітлення наукових досягнень та всебічного обміну кращим досвідом на регіональному та міжнародному рівні.

На кафедрі філософії ведеться активна Міжнародна співпраця з такими зарубіжними університетами: Великотирновський університет імені святих Кирила та Мефодія (м. Велико Тирново, Болгарія), Пряшівський університет (м.Пряшів, Словаччина), Афінський національний університет імені Каподистрії (м.Афіни, Греція), Стамбульський університет культури (м.Стамбул, Туреччина), Університет Казимира Семеновича (м. Вільнюс, Литва).

Протягом останніх двох років кафедра філософії активно співпрацює в царині академічної мобільності та організації наукових заходів із факультетом філософії Великотирнівського університету імені святих Кирила та Мефодія (м. Велико Тирново, Болгарія). Співпраця здійснюється на основі договору про співробітництво між двома університетами № 1/12-04 від 2018 року. Дякуючи угоді, 6 викладачів ВТУ та 7 викладачів кафедри пройшли взаємні стажування, взяли участь у відкритих лекціях, конференціях. Координатор з болгарської сторони – Ваня Ангелова, професорка ВТУ, член АН Болгарії. Зокрема, за вказаний період в рамках договору було проведено низку наукових стажувань науково-педагогічними працівниками з обох сторін: проф. Препотенська М.П., проф. Федорова І.І., проф. Сторіжко Л.В., доц. Покулита І.К., доц. Колотило М.О. (від КПІ імені Ігоря Сікорського) та проф. Красимира Петрова, проф. Красимира Йонкова, проф. Ваня Ангелова, доц. Свілен Станчев та доц. Весела Белчева (від Великотирнівського університету імені святих Кирила та Мефодія).

Міжнародні партнери кафедри регулярно виступають на науково-практичних конференціях, круглих столах та інших науково-освітніх заходах, що організовуються кафедрою філософії.

Зарубіжні стажування НПП кафедри філософії:

 • Бубон Т.В. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна), 180 годин / 6 ECTS кредитів, 11/09/2021 – 17/10/2021 – серія і номер сертифікату SZFL-000611.
 • Девтеров І.В. Наукове стажування on-line. Інститут освітнього та професійного розвитку в Будапешті, «Ознайомлення з провідними тенденціями в освіті в сучасному інформаційному просторі та науковій діяльності на прикладі європейського досвіду та практики», терміни – 02.08.2021 р. – 30.08.2021 р., Наказ № 52-вс від 06.08.2021 р.
 • Денисенко Н.В. Міжнародна програма наукового стажування та підвищення кваліфікації: «Видатні Особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу». Організатор: The International Historical Biographical Institute (Dubai ¬ – New York – Rome – Jerusalem – Beijing). (25.07.2021-16.08.2021) in the amount of 180 hours or 6 ECTS credits. International certificate № 1284/ August 16, 2021 Certifies the receipt of the International Educational Grant № IEG/U/2021/04/12 Confirms the receipt of the qualification «Іnternational lecturer & Senior Researcher». Затверджено Методичною радою ФСП (протокол №2 від 28.09.2021).
 • Костроміна Г.М. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна), 180 годин / 6 ECTS кредитів, 24.04.2021-30.05.2021 – серія і номер сертифікату SZFL-000094.
 • Муратова І.А. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна), 180 годин / 6 ECTS кредитів, 24.04.2021-30.05.2021 – серія і номер сертифікату SZFL-000126.
 • Костроміна Г.М. наукове стажування і підвищення кваліфікації (180 годин, 6 кредитів ECTS) на філософському факультеті Велико-Тарновського університету імені Святих Кирила і Мефодія (м. Велико Терново, Республіка Болгарія): очно з 27.09.2021 р. по 03.10.2021 р. і в дистанційному форматі з 04.10.2021 р. по 29.10.2021 р. Сертифікат 70-09-954/10.11.2021.
 • Муратова І.А. наукове стажування і підвищення кваліфікації (180 годин, 6 кредитів ECTS) на філософському факультеті Велико-Тирновського університету імені Святих Кирила і Мефодія (м. Велико Тирново, Республіка Болгарія): очно з 27.09.2021 р. по 03.10.2021 р. і в дистанційному форматі з 04.10.2021 р. по 29.10.2021 р. Сертифікат 70-09-955/10.11.2021.
 • Препотенська М.П. 2018 – освітньо-культурне стажування у франко-українській Асоціації «l’Association “ART culture et créativité». Sertificat de stage 28.09.2018.
 • Препотенська М.П. наукове стажування і підвищення кваліфікації у Великотирновському університеті ім. св.. Кирила Та Мефодія. (республіка Болгарія, Велике Тирново) / Certificate № 36/02.11.2018 г.
 • Препотенська М.П. наукове стажування і підвищення кваліфікації у Великотирновському університеті ім. св.. Кирила Та Мефодія. (республіка Болгарія, Велике Тирново) / Certificate № 60-П. 04.12.2019 г.
 • Сторіжко Л.В. Міжнародне наукове стажування і підвищення кваліфікації(180 годин, 6 кредитів ECTS) на філософському факультеті Велико-Тирновського університету імені Святих Кирила і Мефодія (м. Велико Тирново, Республіка Болгарія): наказ ректора Великотирнівський університет імені Святих Кирила і Мефодія 062/ 62-01-89 від 04.12.2019р.
 • Щириця Т.В. Freie Universitat Berlin (Берлін, 2009 р), участь в колоквіумі при FUB з проблем трансцендентальної прагматики.
 • Щириця Т.В. Institut fur die Wissenshcaften vom Menschen (Відень, 2021), участь в колоквіумі «Україна та межі Європи» («Ukraine and the Borders of Europe. Essays in Ukrainian intellectual history»), робота в бібліотеці при IWM.
 • Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна), 180 годин / 6 ECTS кредитів, для педагогічних та науково-педагогічних працівників (06.11.2021 – 12.12.2021) проходили викладачі кафедри Анацька Н.В., Свідло Т.М., Сторожик М., Боковець О.І, Франко Н.О.

Кафедра філософії здійснює співпрацю з зарубіжними колегами у напрямі організації та проведення міжнародних конференції, де в ролі співорганізаторів виступають Великотирнівський університет імені святих Кирила та Мефодія (Болгарія), а в ролі учасників наукових заходів колеги з Франції (Виша Школа «Париж Еколь Нормаль»), Греції (Афінський університет), Болгарії (Великотирнівський університет імені святих Кирила та Мефодія), Польщі (Вроцлавська академія мистецтв, Вроцлавський університет науки і технологій).

Міжнародні науково-дослідницькі проєкти і конкурси

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у Міжнародних проєктах, виставках, конкурсах інноваційних проєктах, хакатонах:

 1. Назва проекту: «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання». Замовник: Global Affairs Canada (GAC)

Реалізується в Україні за підтримки канадського уряду Ванкуверським острівним університетом (ВОУ) та його українськими партнерами: Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку НТУУ «КПІ» та географічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка

https://www2.viu.ca/sdi/UKROVR.asp Співробітниця проєкту – Стребкова Ю. В. (к.філос.н., доц.), лекторка, аналітик проєкту https://socialsciences.viu.ca/spatial-data-infrastructure/project-activities-news

Проєкт зареєстрований в КПІ ім. І. Сікорського. Термін виконання: 01.06.2015 – 01.03.2018.

 1. Проєкт “Стратегічне прогнозування DRC: Майбутнє освіти і науки в глобальному світі: погляд з Дунайського регіону” (2022)
 2. Міжнародний конкурс есе “Strange Voices from the Heartland”, премія за перше місце (робота “The Empire Strikes Back: Religious Grassroots of the “Russian World” Doctrine and Its Impact on Cultural Life”).

Докторка філософських наук, професорка Препотенська М.П. організувала партнерство з професором Познанської академії мистецтв, філософом й урбанологом Станіславом Лозею, який неодноразово брав участь в Міжнародних науково-практичних конференціях кафедри філософії, публікував свої тези та статті у збірках кафедри. У 2021-22 рр. Препотенська М.П. відредагувала монографію С. Лози «До урбанології», написала передмову; виступила організатором підготовки і проведення Круглого столу кафедри «Національні та міжнародні інструменти відсічі збройній агресії проти України» (6.05. 2022); приймала участь в експертизі та в обговоренні дослідницької роботи аспірантки Сорбони Жани Мамбетової у рамках проекту EDEN.  Comité de suivi Janna Mambetova Heure : 19 juil. 2022 02:30 PM Bruxelles (Paris).

Кандидат філософських наук, доцент Гераськов С.В. працює над наступними міжнародними проєктами:

 1. Вплив цифрових інструментів на діяльність релігійних організацій в Україні в умовах пандемії COVID-19 (Фонд Конрада Аденауера в Україні) А022-2021 від 18.11.2021;
 2. Церква і війна: релігійний вимір війни в Україні (грантова програма університету Індіани, США) А041-2022 від 28.07.2022;
 3. Церква в огні: релігійна свобода та релігійно вмотивовані переслідування в умовах російської агресії в Україні (Фонд Гаррі Франк Гуггенхайма, США) А042-2022 від 10.08.2022;

Влітку 2022 року доцент Гераськов С.В. провів дві гостьові лекції в японських університетах:

 1. «Carthage must be destroyed: How the war changed Ukrainian society», університет Квансей гакуїн, 21.06.2022
 2. ヨーロッパの最後のフロンティアー戦争はウクライナの社会と世界の地政学をどう変えたかー («Останній фронтир Європи: як війна змінила українське суспільство і світову геополітику»), університет Цуда, 21.07.2022.

З 2018 р. на кафедрі філософії діє Угода про співробітництво із франко-українською Асоціацією «ART culture et créativité» (Франція, Париж). З боку французької сторони координатор – Любов Боднарчук, президент Асоціації.

Що стосується внутрішньої мобільності діяльності викладачів кафедри філософії, то тут слід відзначити за сприяння Препотенської М.П. організацію партнерства з Одеським національним університетом ім. Мечникова, у межах якого здійснювалися доповіді на ресурсах ОНУ та ВФШ (відкрита філософська школа), організація віртуальних засідань кафе-філо. Координатор від ОНУ – Інна Голубович, д.філос.н., професор, зав. кафедри філософії. Також кафедра філософії активно співпрацює з Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України, Українською асоціацією ФІНТЕХ та інноваційних компаній, Київським національним університетом  імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Спілкою випускників філософського факультету «Філософія і культура», Адвокатським об’єднанням «Ляхович, Скрицький і партнери».

У 2014 р. – разом з адміністрацією університету КПІ ім. Ігоря Сікорського – була проведена  фотовиставка «Майдани і КПІ» у культурно-інформаційному Центрі при українській амбасаді в Парижі. Ведуча вечора – Препотенська М.П.

Викладачі кафедри філософії беруть активну участь у роботі редколегій закордонних видань, міжнародних наукових товариствах, що засвідчує міжнародне визнання здобутків наукової школи і науково-дослідницької роботи членів кафедри:

 1. Препотенська М.П., д.філос.н., проф., – член редакційної колегії видання: «Sophia Prima: dialogue of eternal recurrence International Humanitarian Journal».
 2. Сторіжко Л.В., д.філос.н., проф.,– член редакційної колегії видання: Ідеї: Філософський журнал: Міжнародне багатомовне науково-теоретичне застосування. Центр розвитку особистості. Пловдив. Болгарія / Идеи. Философско списание: международно многоезично научно-теоретично приложение, Център за развитие на личността HUMANUS, Пловдив, Българиятел. +359878269488, angeligdb@abv.bg.
 3. Казаков М.А. (к.філос.н.) є рецензентом статей в процедурі подвійного сліпого рецензування (double blind peer review) у виданні «Ideology and Politics» (входить до наукометричних баз Scopus та Web of Science).

НПП кафедри філософії здійснюють роботу в складі постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій докторів та кандидатів наук, а також докторів філософії:

 1. Д. філос.н. Бойченко М.І. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 в КНУ імені Тараса Шевченка.
 2. Д.філос.н. Препотенська М.П. – член спеціалізованої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій університету ім. Б. Грінченка за спеціальністю: 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.11 «Релігієзнавство». Д 26.133.07
 3. Д.філос.н. Рубанець О.М. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 із спеціальності 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання по захисту дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (МОН України).
 4. Д.філос.н. Рубанець О.М. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.161.01 із спеціальності 09.00.06 – логіка з філософських наук по захисту дисертацій в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
 5. Д. філос.н. Сторіжко Л.В. – член спеціалізованої вченої ради К 26.053.13 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
 6. Стребкова Ю.В. (к.філос.н., доц.) є членом Ради експертів з питань протидії дискримінації за ознакою статі. Міністерство соціальної політики України (Наказ № 10813.02.2020) https://www.msp.gov.ua/documents/5640.html

Суспільне визнання результатів діяльності НПП кафедри філософії: (Державні премії, почесні звання, обрання дійсними членами та член-кор. НАНУ:

 • Проф. Новіков Б. В. – Заслужений працівник народної освіти України (1998 р.), член-кореспондент Академії політичних наук України (1996-1997 рр.).
 • Аспірантка Терещенко Оксана Вікторівна (3 курс PhD) – в 2021 р. стала стипендіаткою Кабінету міністрів України. Розпорядження Кабміну № 516-р.

Така широка панорама філософських пошуків та спадкоємність у науково-теоретичних дослідженнях професорсько-викладацької складу кафедри філософії  з переконливою логікою призвела до можливості та необхідності формування умов для акредитації на кафедрі філософії  навчальних планів та навчальних програм для підготовки бакалаврів та магістрів за напрямом Соціальної роботи, що вплинуло на розвиток факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського і стало важливою віхою у зростанні кафедри філософії. Зокрема у 2021 р. на кафедрі філософії акредитовано ОПП бакалавра і ОПП магістра за спеціальністю 231 Соціальна робота, інноваційну освітню програму Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність, що відповідає вимогам і потребам часу. Результати НДР впроваджено в розробці та реалізації ОПП. Активна робота ведеться зі студентами даної спеціальності. Проводяться Міжнародні науково-практичні конференції з соціальної роботи. За результатами участі в роботі Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій упродовж 2020-2021 н. р. студентами було зроблено усього 71 доповідь і стільки ж опубліковано тез доповідей студентів, з них 62 публікації є самостійними.

Студенти кафедри філософії активно беруть участь у програмах навчання в університетах Євросоюзу, завдяки програмі Еразмус+.

Всі форми співпраці та наслідування  наукових традицій наступними поколіннями дослідників і практично орієнтованими працівниками кафедри філософії уможливлюють її перебування в царині сучасних досягнень науково-освітніх практик, сприяючи формуванню високо професійних фахівців у галузі соціальної роботи на підставі ґрунтовної фундаментальної філософської освіти.