Аспірант:
Кузнецова Ірина Олександрівна
Тема дисертації:
Пізнання і самопізнання у розвитку особистості в освітньому просторі
Науковий керівник:
Рубанець Олександра Михайлівна

Публікація:
Кузнецова І.О. Формування художньої культури як передумова розвитку самопізнання і наукової творчості в технічному університеті // Філософія і художня культура у хронотопі технічного університету: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Покулита І.К., Гавва О.В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 162 с. – С. 78-81.
Ключові слова:
самопізнання, пізнання і творчість, розвиток особистості, інтерпретація, феномен стилю, творча особистість, феномен смаку
Публікація:
Кузнецова І.О. Соціологічні дослідження як інструмент підвищення якості самостійної роботи студентів // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (27 лютого 2020 р., м. Київ). К.: КНЕУ, 2020. 327 с. С. 248-250.
Ключові слова:
знання, вміння і навички, якість освіти, мотивація навчальної діяльності, освітня послуга, соціологічні дослідження
Публікація:
Кузнецова І.О. Сучасні технології викладання теоретичних курсів в хронотопі технічного університету // Філософія і науково-технічна творчість у хронотопі технічного університету: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Покулита І.К., Колотило М.О., Гавва О.В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 410 с. – С. 193-198.
Ключові слова:
розвиток особистості, персоналізація навчання, інтерактивні технології, мультимедійні технології
Публікація:
Рубанець О.М., Ковальова С.Б., Кузнецова І.О. Сучасна модернізація університетської освіти. Знання. Освіта. Освіченість: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (01-02 жовтня 2020 р., м. Вінниця). – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 174 с. – С. 81-85.
Ключові слова:
творчість і розвиток особистості, студентоцентризм, модернізація вищої освіти, модернізаційні стратегії закладів вищої освіти України, моделі модернізації
Публікація:
Кузнецова І.О. Розвиток суб’єктного виміру навчальної підготовки [Текст]. «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки» (м. Чернігів, 28-29 травня 2021 р.). – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – с. 208-210.
Ключові слова:
суб’єктний вимір, формування особистості, мережеві форми навчання
Публікація:
Кузнецова І.О. Пізнання в умовах дистанційного навчання [Текст] / І. О. Кузнецова // «Історія, сучасний стан та тенденції цифрового розвитку суспільства». 10-та Міжнар. наук.-практ. конф. «Глушковські читання»» (м. Київ, 2 грудня 2021 року). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 98-100.
Ключові слова:
пізнавальна діяльність, дистанційне навчання, активне навчання
Публікація:
Кузнецова І.О. Пізнання і самопізнання у феноменології Гегеля. «Вплив гегелівської філософії на розвиток класичної та сучасної теоретичної традиції». 2-а Міжнародна наукова конференція «Гегелівські штудії» (м. Київ, 9 грудня 2021 року). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
Ключові слова:
пізнання, самопізнання, свідомість, самосвідомість, саморозвиток
Публікація:
Рубанець О. Когнітивний складник реформування вищої школи / Людина в складному світі // За ред. Н.В. Кочубей, М.О. Нестерової; Вступне слово В.П. Андрущенка. Колективна монографія. Суми, Університетська книга, 2017. С. 322-330.
Ключові слова:
реформування університетської освіти, роль когнітивного складника у процесі реформування
Публікація:
Рубанець О. М. Когнітивна сфера суспільства і людини: інформація, ментальність, ідентичність. Суми, 2022. 550 с.
Ключові слова:
когнітивне, суспільство, людина, інформація, ментальність, ідентичність
Публікація:
Rubanets О. Transformation concept “Information technologies” in modern scientific discourse / Transfer of Innovative Technologies. Kyiv. 2019. Vol. 2. P. 60-67. https://doi.org/10.31493/tit1921.0301
Ключові слова:
information and communication, network technologies, digital technologies
Публікація:
Рубанець О. Мережевий освітній простір. Вища Освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис, 2021. №4 (83). – С. 39-46. https://wou.npu.edu.ua/images/arhiv/2021/04_2021/2021_04_04.pdf
Ключові слова:
мережевий освітній простір, мережеві пізнавальні процеси, мережеві комунікації в навчальному процесі, мережеві взаємодії в навчальному процесі
Публікація:
Рубанець О.М. Особливості впливу когнітивних ідей на сучасний розвиток науки. Філософські проблеми гуманітарних наук. 2018. № 1(27). С. 24-27. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/fphn/fphn_2018_27.pdf
Ключові слова:
когнітивне, когнітивна філософія, когнітивістика, методологічна рефлексія когнітивних наук
Публікація:
Rubanets Oleksandra. Kovalova Svitlana. Knowledge transfer: development of educational and technological innovations // Association Agreement : Driving Integrational Сhanges. Collective Monograph. Vol. III. Bratislave. 2020. P. 325-335.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3613527
Ключові слова:
освітні технології, трансфер знання, технологічні інновації, розвиток освітніх і технологічних інновацій
Публікація:
Rubanets. O. Cognitive approach of mental reality. – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy. 2018. № 3. P. 27-31. https://doi.org/10.17721/2523-4064.2018/3-6/12
Ключові слова:
ментальна реальність, об’єкти ментальної реальності, ієрархія репрезентацій, соціальні репрезентації, ментальні репрезентації