четвер, 10 березня 2016 р.

ДНІ НАУКИ ФСП 2016


Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо Вас взяти участь у XIX Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів що присвячена 25-річчю незалежності України  

«ДНІ НАУКИ ФСП:«Горизонти суспільних трансформацій на шляху до подолання системної кризи сьогодення»
 20-21 квітня 2016 р.

Тематику секцій та вимоги до тез дивіться докладніше далі:
ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ:
Секція № 1. Філософія: «Сучасні імперативи людинотворення у дзеркалі філософських студій»
(Муратова І. А. к.філос.н., доц., Свідло Т.М., к.філос.н., доц., Сторіжко Л.В., д.філос.н., професор)
контактні дані: fsp2016philos@gmail.com, секретар – Прищепа Вікторія (050) 858-62-53
Секція № 2. Історія: «Сучасна Україна і світ в історичній перспективі» (Лабур О.В., к.іст.н., доц. )
контактні дані: dni_nauky_2015@ukr.net, секретар – Гмиря Андрій - (093) 505-30-58
Секція № 3. Соціологія: «Український соціум поміж викликами модернізації та кризи модерну»
(Кутуєв П.В., д.с.н., проф., Пиголенко І.В., к.філос.н., доц., Якубін О.Л., к. політ.н., ст. викладач)
контактні дані: dninaukifsp2016@gmail.com, секретар – Довбенко Андрій - (067) 479 62 65
Секція № 4. Психологія та педагогіка: «Міжособистісна довіра як ціннісний орієнтир в кризових умовах сьогодення» (Пузирьов Є.В., к.пед.н., доц., Мелащенко О.М., к.філософ.н., доцент)
контактні дані: rpiwa123@ukr.net, секретар – Залеська Р.О. – (063) 133-55-17
Секція № 5. Культурологія та естетика: «Ціннісні виміри буття людини у творчості Шекспіра: від Ренесансу до сучасності» (Покуліта І.К., к. філос.н., доц., Балакірова С.Ю., к.філос.н., доц., Виселко І.В., викладач) контактні дані: qbooff@gmail.com, секретар – Трачук Владислав - (099) 964-10-54
Секція № 6. Політологія: «Четверта індустріальна революція: науково-технічна політика та соціо-політичні зміни» (Радей А.С., к.філос.н., ст. викладач, Яковлєва Н.І., к.політ.н., ст. викладач, Макаренко Д.В., ст. викладач)
контактні дані: olia.proff@gmail.com: секретар – Профатило Ольга – (067) 865 28 36
Секція № 7. Теорія держави і права: «Становлення української демократії: від минулого до сучасності» (Чепульченко Т.О., к.ю.н., доц., Тараненко М.Г., к. іст.н., доц., Тараненко М.М., к.ю.н., доц.)
контактні дані: karosha_97@mail.ru, секретар – Поліщук Карина - (063) 141 83 82
Секція № 8. Проблеми юридичної практики: «Формування правової компетентності у процесі соціалізації молоді в умовах розгортання «гібридної війни»» (Цирфа Г.О., к.іст.н., доц., Бежевець А.М., ст. викладач) контактні дані: naukovakonfer@mail.ru, секретар – Скаржинський Віталій - (067) 339-52-65
Секція № 9. Освіта ХХІ ст.: теорія та практики: «Освітні орієнтири в кризових умовах сьогодення»
(Стецюра К.О., викладач, Пряміцин В.Ю., викладач.)
контактні дані: fsp_osvita21@mail.ru, секретар – Діденко Юлія – 095-443-77-38
Секція № 10. Теорія і практика управління: «Технологізація, професіоналізація та гуманізація управлінської діяльності як фактори забезпечення сталого розвитку суспільства» (Мельниченко А.А., к.філос.н., доц., Архипова Є.О., к. філос. н., доц., Божок О.І., викладач)
контактні дані: dninauki2016@gmail.com, секретар – Луцук Людмила - 063 105 16 32
Секція № 11. Піар і соціальні комунікації: «PR як напрямок розвитку соціоінженерної діяльності» (Польська Т.Д., к. філос.н., доц., Бриль Ю.О., викладач)
контактні дані: gutsalyuk.k@gmail.com, секретар – Гуцалюк Катерина - 063-47-18-996
Секція № 12. Соціальна робота: «Соціальна політика та соціальна робота у контексті суспільних розколів: глобальні, регіональні та локальні виміри» (Калінін В.Ю., к.політ.н., викладач, Мігалуш А.О., ст.. викладач) контактні дані: ivanka.minina@gmail.com, секретар – Мініна Іванна – (073) 100 21 31
Секція № 13. Математика 21 століття: «Математичне та комп'ютерне моделювання соціально-економічних та екологічних процесів і систем» (Бахтіна Г.П., к. фіз.-мат. н., доц.)
контактні дані: anna_kpi.ihf@ukr.net, секретар - Гондовська Анна - 098 259 59 72.
Секція № 14. Гендерні дослідження: «Гендерна складова освіти, науки та соціального прогресу» (Стребкова Ю.В., к.філос.н., доц., Коломієць Т.В., к.філос.н., доц.)
контактні дані: tolik_zozh@mail.ua, секретар – Ілюха Костянтин – (097) 101 08 31
Секція № 15. Діалектична логіка:«Діалектика і культура» (Піхорович В.Д. , ст. викладач)
контактні дані: varenik.yaroslav@gmail.com, секретар – Вареник Ярослав - (093) 85 10 821
Круглий стіл: Психологія та педагогіка «Психологія довіри в кризових умовах сучасного соціуму» (Кононець М.О., к.психол. н., доц.) контактні дані: mariakononets@yandex.ru, 050-382-54-79
Круглий стіл: Інформаційне право «Інформаційне суспільство, суспільство знань та кіберцивілізація: взаємозв’язки та взаємовпливи» (Фурашев В.М., к.т.н., доц., Петряєв С.Ю., к.ю.н., доц.)
контактні дані: kipp_fsp_kpi@ukr.net, тел. (044) 204-91-59
Ярмарок проектів: «Проект «Україна – європейський вибір» у студіях і практиках сучасного студентства» (куратор – проф.,к.філос.н. Федорова І.І., модератор – викладач, к.філос.н. Шаповалова О.А.)
контактні дані:  секретар – Житник Марина – (093) 349-83- 23; maryna_zhytnyk@i.ua
Круглий стіл, присвячений 80-річчю А.С. Канарського
(Модератор – Піхорович В.Д., ст. викладач)
контактні дані: varenik.yaroslav@gmail.com, секретар – Вареник Ярослав - (093) 85 10 821
Майстер-клас - лектор Анна Бей, кандидат політичних наук, експерт в сфері Digital комунікацій в політиці - Особливості соціальних мереж як інструменту маніпуляції суспільною свідомістю.
контактні дані: kpi.sociology@i.ua, тел. (044) 204 94 03

Для участі в конференції необхідно надіслати заявку та тези доповідей на електронну адресу
обраної Вами секції
Термін подачі заявок та тез – до 10 квітня 2016 р.
У заявці обов’язково вказати:
Прізвище; Ім’я; По-батькові; Повна назва навчального закладу, в якому навчається учасник; Назва факультету, курс; Тема виступу(доповіді/проекту); Секція/Ярмарок проектів;
Електронна пошта (e-mail)
Після вичитки тези доповідей секцій та творчі роботи ярмарку проектів, які пройдуть експертизу, будуть опубліковані у збірнику конференції.
Бажаючі опублікувати тези за результатами конференції - сплачують оргвнесок.

Вимоги до оформлення тез доповідей секцій
Обсяг тез доповідей повинен бути в межах 2 сторінок А4. Перевищення обсягу може слугувати підставою для відмови у публікації. Мова тез доповідей – українська та російська
Основні вимоги: формат – А-4; поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см; шрифт – TimesNewRoman, розмір – 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,5. Використання таблиць, малюнків і схем небажане.
Тези доповіді готуються у текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc) у такому порядку:

Приклад оформлення:
Іванов І. І.
5 курс, ФСП, НТУУ «КПІ»
Науковий керівник:
Петров І.В., к.ю.н., доц., ФСП НТУУ «КПІ»
 Забезпечення законності у державному управлінні

          Через один інтервал друкується текст тез доповіді.

Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою:
Список використаних джерел: (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].
Увага!Невідповідність оформлення тез доповіді наведеним вище вимогам може бути приводом відмови у публікації. Редакція повідомляє авторові тільки про рішення з приводу публікації. Редакція у випадку відмови в публікації не повертає рукописи й не вступає в теоретичні дискусії.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ

Деталі на:
http://vk.com/dninauki_fsp_2016  та http://fsp.kpi.ua

Адреса оргкомітету Днів науки ФСП НТУУ «КПІ»: 
03056  м. Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, ауд. 122а.
Телефони оргкомітету:
Викладач ФСП Виселко Інна Вячеславівна 050-295-47-99
         Голова СР ФСП Комова Дар’я 093-375-75-27;

Немає коментарів:

Дописати коментар